Ofroj pune / Customer support agent
397

Përmbajtja

CANDIDATE INFORMATION

Role : answering customer support queries by email and sometimes by chat and social media.
No phone communications.

Location : Our Pristina office

Mandatory language: English (advanced)
Optional languages ​​(by order of preference): Spanish, French, Portuguese, Italian, German, Turkish, any other languages ​​are an advantage.

Schedule: Full-time, 8 hours , Monday - Friday
After successful training week end shifts.

Skills: Understand & solve issues, computer proficiency, advanced level of English (written), teamwork with other teams to optimize so issues do not repeat
Previous experience: It is an advantage, but not a necessity if you fit the job description

Career path: Growth in position and responsibility are encouraged, we try to understand your talent and develop it. Good agents can grow in: marketing (digital, social media), copywriting, sales (pre and post) or work flow coordination and organization.

Training: Familiarization and development on our processes and tools .

HOW TO APPLY:

Fill out the form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS4S-Wsq6696BJWLGkNYTc5ZafDURl1AN25djZb2W1JaLqaA/viewform

Or send CV to email address [email protected]

Application will be followed by screening and competency interview.

The goal is to understand if both the candidate and the company fit for success.

Interviews are conducted by the company itself.

ABOUT US

Origin: Swiss company created over 30 years ago. Further details will be shared during the interview.

International presence: Every day we serve customers from 130 countries.

Way of work: Dynamic, interesting, challenging, exchange of ideas, unity to reach the common goals: success.

Philosophy: we are interested in long term employment as we will be investing in each candidate.

Values: Loyalty, reliability, trust and smart working; all will lead to mutual growth.

RESULT

Promising career in a challenging, international and dynamic environment. Your input can help develop and optimize workflow s to grow and grow yourself.

Address St. Ilir Konushevci nr 159 Pristine


---------------------------

INFORMACION I KANDIDATIT

Roli: përgjigjja e pyetjeve të mbështetjes së klientit me email dhe ndonjëherë përmes bisedës dhe mediave sociale.

Nuk ka komunikime telefonike.

Vendndodhja: Zyra jonë në Prishtinë

Gjuha e detyrueshme: Anglisht (e avancuar)

Gjuhët opsionale (sipas renditjes së preferencës): Spanjisht, frëngjisht, portugalisht, italisht, gjermanisht, turqisht, çdo gjuhë tjetër janë avantazh.

Orari: Me kohë të plotë, 8 orë, e hënë - e premte

Pas trajnimeve të suksesshme ndërrimet e fundjavës.

Aftësitë: Kuptoni dhe zgjidhni çështjet, aftësi kompjuterike, nivel i avancuar i gjuhës angleze (të shkruar), punë ekipore me ekipe të tjera për të optimizuar në mënyrë që çështjet të mos përsëriten

Përvoja e mëparshme: Është avantazh, por jo domosdoshmëri nëse i përshtateni përshkrimit të punës

Rruga e karrierës: Rritja në pozicion dhe përgjegjësi inkurajohen, ne përpiqemi të kuptojmë talentin tuaj dhe ta zhvillojmë atë. Agjentët e mirë mund të rriten në: marketing (dixhital, media sociale), shkrim kopjimi, shitje (para dhe pas) ose koordinim dhe organizim të rrjedhës së punës.

Trajnimi: Familjarizimi dhe zhvillimi i proceseve dhe mjeteve tona.

SI TË APLIKONI:

Plotësoni formularin:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS4S-Wsq6696BJWLGkNYTc5ZafDURl1AN25djZb2W1JaLqaA/viewform

Aplikimi do të pasohet nga shqyrtimi dhe intervista e kompetencës.

Qëllimi është të kuptojmë nëse kandidati dhe kompania janë të përshtatshme për sukses.

Intervistat kryhen nga vetë kompania.

PËR NE

Origjina: Kompania zvicerane e krijuar mbi 30 vjet më parë. Detaje të mëtejshme do të ndahen gjatë intervistës.

Prania ndërkombëtare: Çdo ditë ne u shërbejmë klientëve nga 130 vende.

Mënyra e punës: Dinamike, interesante, sfiduese, shkëmbim idesh, unitet për të arritur qëllimet e përbashkëta: sukses.

Filozofia: ne jemi të interesuar për punësim afatgjatë pasi do të investojmë në secilin kandidat.

Vlerat: Besnikëria, besueshmëria, besimi dhe puna e zgjuar; të gjitha do të çojnë në rritje të ndërsjellë.

REZULTATET

Karriera premtuese në një mjedis sfidues, ndërkombëtar dhe dinamik. Kontributi juaj mund të ndihmojë në zhvillimin dhe optimizimin e rrjedhës së punës për t'u rritur dhe rritur vetë.

Address St. Ilir Konushevci nr 159 Pristine