Ofroj pune
670

Përmbajtja

INTERNSHIP & MUNDËSITË PUNËSIMI NË QENDRËN E KËSHILLIT AMERIKAN - EdUSA Kosova

- AAC - EdUSA Kosova në Prishtinë kërkon:
1. Asistent i Zyrës dhe Promovimit - Internship [paguar] - FT
2. Menaxheri i Zyrës dhe Programit - FT

Kërkesat kryesore:
- Niveli Funksional i Gjuhës Angleze
- Mund të udhëtojë nëpër Kosovë gjatë javës dhe / ose fundjavës
- Etika e punës së pjekur dhe profesionale dhe aftësi të shkëlqyera të komunikimit / prezantimit
- Diplomë universitare dhe / ose përvojë [veçanërisht numri i vendeve të lira]

TË APLIKONI: Dërgoni CV-në tuaj dhe Letrën Përgjegjëse në: jobs.aacks@gmail.com - Subjekti: Aplikimi për [specifiko konkursin që ju intereson]
Emailet që nuk specifikojnë vendin e lirë nuk do të merren parasysh.

Afati: FRIDAY - 5 prill 2019

Do të njoftohen vetëm kandidatët e listuar të shkurtër. Ju lutemi mos telefononi, mos dërgoni email ose pyetje rreth këtyre praktikave dhe mundësive të punësimit.

SHËNIM: Të gjithë ata që kanë përfunduar trajnimet e AAC, praktikojnë kurse dhe / ose aktivitete të tjera, janë veçanërisht të inkurajuar të aplikojnë!

AAC - EdUSA Kosova - www.facebook.com/aacks
Adresa Rr. Agim Ramadani pn ne Prishtine

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERNSHIP & EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AT THE AMERICAN ADVISING CENTER - EdUSA Kosovo

- The AAC - EdUSA Kosovo in Pristina is looking for:
1. Office & Promotion Assistant - Internship [paid] - FT
2. Office & Program Manager - FT

Core Requirements:
- Functional level of English Language
- Able to travel throughout Kosovo during the week and/or weekend
- Mature and professional work ethics & great communication/presentation skills
- Formal university degree and/or experience [especially vacancy number 2]

TO APPLY: Send your CV & Cover Letter to: jobs.aacks@gmail.com - Subject: Application for [specify the vacancy you are interested in]
Emails that do not specify the vacancy will not be considered.

Deadline: FRIDAY - April 5th, 2019

Only short listed candidates will be notified. Please no phone calls, emails or inquires about these internship and employment opportunities.

NOTE: All those that have completed AAC's trainings, practice courses and/or other activities, are, especially, encouraged to apply!

AAC - EdUSA Kosovo - www.facebook.com/aacks