Ofroj pune / Senior iOS Developer
512

Përmbajtja

Nga konsultimi strategjik tek UX Research & Design, nga zhvillimi i celularit në zgjidhje të zgjuara bazuar në Inteligjencën Artificiale, ne jemi pjesë e disa prej projekteve më të rëndësishme të transformimit të biznesit në Itali dhe ndërkombëtar.
Assist Digital është i përbërë nga njerëz që kanë pasionin e tregtisë së tyre dhe besojnë në vlerën e burimeve të tyre për të rritur dhe propozuar zgjidhje inovative.
Ne jemi duke krijuar një Ekip të Shumë Kompetentëve në Tiranë dhe po kërkojmë një
Zhvillues i lartë iOS
Cfare do te besh?
Objektivi juaj kryesor do të jetë dizenjimi dhe zhvillimi i aplikacioneve celulare për platformat iOS, duke marrë pjesë aktive në diskutime dhe në vendimet teknike. Ju do të jeni pjesë përbërëse e zhvillimit dhe mirëmbajtjes së aplikacioneve tona të jashtëzakonshme mobile.
Ekipi ynë është në kërkim të zhvilluesve të telefonave celularë të plotë që rrisin dhe inovojnë përmes produkteve tona të lëvizshme.
Kush je ti?
Ju jeni një i diplomuar i shkollës së mesme ose një diplomë universitare, preferohet në shkencat kompjuterike dhe keni fituar 3/5 vjet eksperiencë në rolin e kompanive të shërbimeve të TIK ku keni marrë pjesë në projekte të rëndësishme zhvillimore, që kanë të bëjnë me një ose më shumë kanale dixhitale (web, mobile ...) dhe industri të ndryshme: Telekom, Bankare, Udhëtime, Sherbime.
Keni kërkesat e mëposhtme:

• Përvoja me teknologjitë iOS dhe mjetet zhvillimore (Objektivi-C, Swift, Xcode, Cocoapods)
• Njohuri për arkitekturat e aplikacioneve mobile në kontekste amtare dhe hibride
• Përvojë për integrimin me shërbimet e uebit nga aplikacionet mobile (REST me JSON, HTTP, HTTPS, OAuth)
• Përvoja e punës me metodologjinë SCRUM dhe AGILE.
• 2+ vjet përvojë pune në kohë të plotë në iOS në fushën profesionale
• Njohuri për ciklin e zhvillimit të aplikacionit celular
• Kapaciteti për analiza të kërkesave dhe studime të fizibilitetit teknik
Këto njohuri / përvoja do të vlerësoheshin:
• Përvoja me bibliotekat me burim të hapur (AFNetworking, SDWebImage, JSONModel ose të tjerë)
• Njohja e sistemeve dhe mjeteve për kontrollin e burimit dhe CI (git, gitlab, SourceTree, Jenkins)
• Përvoja me platforma të tjera të zhvillimit celular (Android, Windows Phone, Cordova, Xamarin)
• Përvoja me teknologjitë e uebit (HTML5, JavaScript, jQuery, AngularJS)
• Përvoja me të paktën një gjuhë të shkruar (Python, JavaScript ose të tjerë)
• Kanë publikuar aplikacione personale për celularë në dyqanet zyrtare
• Njohuri të rrjedhshme të gjuhës angleze.
• Njohja e gjuhës italiane do të jetë një Plus.

Kandidati ideal duhet gjithashtu të jetë i motivuar drejt këshillimit si një zgjedhje profesionale, e hapur mendore, kurioze, me entuziazëm dhe energji, me aftësi të shkëlqyera komunikimi si në shkrim ashtu edhe në prezantim me gojë.
E disponueshme për udhëtime pune.
Çfarë ju ofrojmë?
Një rrugë e rritjes që synon rritjen e shkathtësive. Një mjedis stimulues pune ku do të keni mundësinë të shprehni pasionet tuaja dhe të rrisni aftësitë tuaja duke punuar në projekte sfiduese, së bashku me një ekip pune të motivuar dhe të pasionuar.
Rrogë: nga 75.000 lekë në 95.000 lekë bazuar në përvojën.
Assist Digital në vitin 2017 fitoi certifikimin si Vend i Madh për të punuar në Itali.
Hulumtimi synon kandidatët e të dy sekseve.
Dërgo CV tuaj në: selezionetirana@etjca.it
Adresa: "Dervish Hima", Pallati "Ambasador 3", Kati 3, Ap.23, Tiranë, Shqiperi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From strategic consulting to UX Research & Design, from mobile development to smart solutions based on Artificial Intelligence, we are part of some of the most important business transformation projects in Italy and internationally.
Assist Digital is composed of people who have the passion of their trade and believe in the value of their resources to grow and propose innovative solutions.
We are creating a Multi-Competence Team in Tirana and we are looking for a
Senior iOS Developer
What will you do?
Your main objective will be the design and development of mobile applications for iOS platforms, actively participating in discussions and technical decisions. You will be an integral part of the development and maintenance of our extraordinary mobile applications.
Our team is looking for full-stack mobile developers who drive and innovate through our mobile products.
Who are you?
You are a high school graduate or a university graduate, preferably in computer science and have gained 3/5 years of experience in the role of ICT services companies where you participated in significant development projects, relating to one or more digital channels (web, mobile ...) and various industries: Telco, Banking, Travel, Utility.
You have the following requirements:
• Experience with iOS technologies and development tools (Objective-C, Swift, Xcode, Cocoapods)
• Knowledge of the architectures of mobile applications in native and hybrid contexts
• Experience of integration with web services from mobile applications (REST with JSON, HTTP, HTTPS, OAuth)
• Work experience with SCRUM and AGILE methodology.
• 2+ years of full-time development experience on iOS in the professional field
• Knowledge of the mobile application development cycle
• Capacity for requirements analysis and technical feasibility studies
These knowledge / experiences would be appreciated:
• Experience with open source libraries (AFNetworking, SDWebImage, JSONModel or others)
• Knowledge of systems and tools for source and CI control (git, gitlab, SourceTree, Jenkins)
• Experience with other mobile development platforms (Android, Windows Phone, Cordova, Xamarin)
• Experience with web technologies (HTML5, JavaScript, jQuery, AngularJS)
• Experience with at least one scripting language (Python, JavaScript or others)
• Have published personally mobile applications on official stores
• Fluent knowledge of the English language.
• Knowledge of the Italian language will be a Plus.
The ideal candidate must also be motivated towards counseling as a professional choice, mentally open, curious, with enthusiasm and energy, with excellent communication skills both in writing and in oral presentation.
Available for work trips.
What do we offer you?
A path of growth aimed at enhancing skills. A stimulating work environment where you will have the opportunity to express your passions and increase your skills by working on challenging projects, together with a motivated and passionate work team.
Salary: from 75.000 Lek to 95.000 lek based on experience.
Assist Digital in 2017 obtained the certification as Great Place to Work in Italy.
The research is aimed at candidates of both sexes.
Send your cv at: selezionetirana@etjca.it