Ofroj pune / Intern at Admissions Department
475

Përmbajtja

The American School of Kosova is looking for a full time Intern at Admissions Department. The purpose of this internship is to provide administrative support to the Admissions department and gain international experience in school context.

Requirements:
• Undergraduate student/ BA preferred in administration field.
• The ability to work as part of a team.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Excellent administrative and organizational skills.
• Effective communication skills.
• Detail-oriented.

To Apply:
Please submit the following materials to [email protected] latest by July 03, 2023 by specifying in the subject line the intern position you are applying for.
• Cover letter
• Resume

---

American School of Kosova është në kërkim të praktikantit me kohë të plotë në Departamentin e Pranimeve. Qëllimi i kësaj praktike është të ofrojë mbështetje administrative për departamentin e Pranimeve dhe të fitojë përvojë ndërkombëtare në kontekstin e shkollës.

Kërkesat:
• Preferohet student universitar/ BA në fushën e administratës.
• Aftësia për të punuar si pjesë e një ekipi.
• Aftësi të forta analitike dhe të zgjidhjes së problemeve.
• Aftësi të shkëlqyera administrative dhe organizative.
• Aftësitë efektive të komunikimit.
• I orientuar nga detajet.

Te aplikosh:
Ju lutemi dërgoni materialet e mëposhtme në [email protected] më së voni deri më 03 korrik 2023 duke specifikuar në rreshtin e temës pozicionin e praktikantit për të cilin po aplikoni.
• Letër përcjellëse
• Cv

Adresa Magjistralja Prishtine-Mitrovic/Shkabaj