Ofroj pune / Information Management Officer
2409

Përmbajtja

Ndihma e Popullit Norvegjez është një organizatë humanitare me rrënjë në lëvizjen e punës norvegjeze e themeluar në vitin 1939. NPA aktualisht po punon në më shumë se 30 vende të botës. Në Kosovë NPA është një Program për armarmatimin Humanitar që do të përqendrohet në prishjen, në veçanti pastrimin e Municioneve të Cluster-it në veri të Kosovës. Programi ka financim afatgjatë nga zyra WRA e Shteteve të Bashkuara dhe Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme dhe aktualisht punëson 38 staf. Ndërsa jemi duke u zgjeruar, ne jemi në kërkim të kandidatëve të interesuar që Zyrtari i Menaxhimit të Informacionit të jetë i vendosur në Mitrovicë, Kosovë. Kandidati do të mbështesë ekipet e pastrimit të grupeve të vendosura në veri të Kosovës përfshirë Mitrovicën në jug. Përgjegjësitë e përgjithshme / Planifikim, Mirëmbajtja e bazës së të dhënave dhe statistikave operacionale, Zbatimi dhe mirëmbajtja e sistemit, Ndërtim kapaciteti, Mbështetje.
Detyrat e tjera/ Së bashku me Menaxherin e Operacioneve, Mbikëqyrësi i Operacioneve dhe Zyrtari i Sigurimit të Cilësisë marrin pjesë në përgatitjen dhe ekzekutimin e Operacioneve të Anketimit Jo-Teknik, Vlerësimet e Ndikimit dhe Ndërlidhjen e Komunitetit, Nën mbikëqyrjen e Menaxherit të Operacioneve përgatit, mirëmban dhe teston format dhe materialet përkatëse për operacionet NTS, IA dhe CL, Përgjegjës për mirëmbajtjen e faqeve të rrjetit social NPA Kosova për NPA në Kosovë dhe shikueshmërinë e përgjithshme të NPA dhe donatorëve, Detyrë tjetër e kërkuar nga menaxheri i linjës për të mbështetur programin e Kosovës.
Kërkesat / Aftësitë / Kualifikimi i Arsimit, Diplomë Bachelor në shkencë kompjuterike dhe studime në menaxhimin e informacionit, Njohuri të shëndosha për IT, Përvojë në zhvillimin e bazës së të dhënave, Me përvojë në trajtimin e kompjuterit dhe blerjen e të dhënave, Përvojë e thellë në mirëmbajtjen e kompjuterit dhe programin e sigurisë kompjuterike, Një qasje realiste dhe objektive ndaj teknologjive dhe metodologjive të reja, Aftësi bashkëpunimi me të gjithë aktorët përkatës, Të paktën 3 vjet përvojë pune progresive në çdo organizatë ose ndërmarrje me reputacion në fushën e menaxhimit të të dhënave dhe zhvillimit të bazës së të dhënave, Përvojë në përdorimin e MS Access dhe zhvillimin e bazës së të dhënave, Një avantazh i mirë i gjuhës shqipe të shkruar dhe të folur, anglisht dhe serbisht është e dobishme, Nenshtetas i Kosovës, Kuptimi dhe njohja e GIS Sistemet Gjeografike të Informacionit, Njohuritë e thella në anglishten teknike do të ishin një pasuri, Rrjedhshmëria në gjuhën shqipe dhe serbe do të ishte një pasuri, Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në grupe ose në vende të largëta, Përvoja e punës në programet e veprimit ndaj minave do të ishte një pasuri, Asnjë precedent penal, Gatishmëri për të punuar me etni të ndryshme, Gatishmëri për të punuar në terren dhe në bazë. Si të aplikoni Të gjitha aplikimet duhet të drejtohen te: [email protected] me kopje te: [email protected], [email protected] dhe [email protected]. Aplikimet duhet të përfshijnë një CV, letrën përmbledhëse, letrën e dëshmive, kopjen e kartës së identitetit dhe kopjen e procesverbalit gjyqësor. Aplikimet duhet të dërgohen në anglisht më së voni deri në Frida 15 Nëntor, në orën 16:00. Ju lutemi shkruani (Zyrtarin e Menaxhimit të Informacionit) në linjën e subjektit të emailit tuaj, përndryshe aplikacioni juaj do të injorohet. Aplikimet e pranuara pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë. Kandidatët në listë të shkurtër do të njoftohen individualisht për kohën dhe vendin e saktë të intervistës. Adresa rruga Mbretresha Teut ne Mitrovice.
Norwegian People s Aid is a humanitarian organization rooted in the Norwegian labor movement established in 1939. NPA is currently working in more than 30 countries around the world. In Kosovo NPA is a Humanitarian Disarmament Programme that will focus on demining, in particular clearance of Cluster Munitions in northern Kosovo. The programme has long term funding from United States WRA office and Norwegian Ministry of Foreign Affairs and currently employs 38 staff. As we are expanding, we are looking for interested candidates for the position Information Management Officer to be based in Mitrovica, Kosovo. The candidate will support cluster clearance teams deployed in Northern Kosovo including Mitrovica south. General responsibilities / Mapping, Database and Operational Statistics Maintenance, System Development and Maintenance, Capacity Building, ICT Support. Other duties / Together with Operations Manager, Operations Supervisor and Quality Assurance officer participate in preparation and execution of Non-Technical Survey Operations, Impact Assessments and Community Liaison, Under supervision of Operations Manager prepares, maintain and tests relevant forms and materials for NTS, IA and CL operations, Responsible for NPA Kosovo maintenance of NPA Kosovo social network pages and overall NPA and donor visibility. Any other tasks required by line manager in order to support the Kosovo programme. Education requirements/ Skills/ Qualification, Bachelor degree in computer science and studies in information management, Sound IT knowledge, Database development experience, Experienced in computer handling and data acquisition, Profound experience on computer maintenance and computer security software, A realistic and objective approach to new technologies and methodologies, Cooperating ability with all relevant stakeholders, At least 3 years of progressive working experience in any reputable organization or enterprise in the field of data management and database development, Experience in using MS Access and database development, Good command of both written and spoken Albanian, English and preferred Serbian language is advantageous. Kosovo National.
Desirable / Understanding and knowledge of GIS Geographical Information Systems, Profound knowledge in technical English would be an asset, Fluency in both Albanian and Serbian would be an asset, Capable of working independently and in groups or in remote locations, Working experience in mine action programs would be an asset, No criminal records, Willingness to work with different ethnicities, Willingness to work in field and in base. How to Apply All applications must be directed to: [email protected] with copy to: [email protected], [email protected] and [email protected]. Applications must include a CV, Cover letter, letter of testimonials, copy of ID card and copy of court record. The applications should be send in English the latest by Frida 15th of November, at 16:00. Please write (Information Management Officer) in the subject line of your email, otherwise your application will be ignored. Applications received after this deadline will not be considered. Shortlisted candidates will be notified of the exact time and place of the interview individually.