Ofroj pune
1583

Përmbajtja

ISLAMIKE RELEIF Kosova
DEPARTAMENTI I BURIMEVE NJERËZORE
PËRSHKRIMI I PUNËS
Titulli i punës:
Zyrtari i Monitorimit, Vlerësimit, Llogaridhënies dhe Mësimit (MEAL)
Departamenti: MEAL
Vendndodhja: Prishtinë, Kosovë
Mbikëqyrësi: Koordinator i MEAL
Referenca: IRKS \ MEAL \ 01
PËRMBLEDHJE E PUNËS
Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të koordinatorit të MEAL-it, zyrtari i MEAL-it do të jetë përgjegjës për zbatimin dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve të monitorimit, përfshirë këtu edhe implementimin e mbledhjes, analizës dhe raportimit të të dhënave siç kërkohet për përmbushjen e kërkesave të donatorëve dhe menaxhmentit. Zbatimi i mjeteve MEAL, implementimi i aktiviteteve të grumbullimit të të dhënave, menaxhimi i pajisjeve teknologjike dhe softuerit të përdorur për grumbullimin e të dhënave; personeli i fushës së trajnimit; dhe përgatitja e raporteve, të dhënave, reagimeve, mekanizmave të mësimit dhe ankesave për projektet IR në Kosovë. Për të siguruar që sistemet ekzistuese të përdoren siç duhet dhe gjithashtu në mënyrë proaktive të kontribuojnë në përmirësimin dhe përmirësimin e këtyre sistemeve kur identifikohen boshllëqet apo dobësitë. Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemeve për menaxhimin e informacionit të të gjitha projekteve të implementuara nga IR në Kosovë. Të veprojë si pikë qendrore në zyrën për arkivat, mbajtja e të dhënave dhe mbështetja e drejtorit të zyrës të zbatojë dhe mbajë përputhshmërinë e politikave duke koordinuar përfundimin e detyrave kyçe të mbajtjes së shënimeve. Zyrtari i ushqimit gjithashtu do të punojë ngushtë me koordinatorin e MEAL, ekipin e MEAL, ekipin e programit dhe partnerët IR për të identifikuar nevojat e monitorimit dhe raportimit. Zyrtari i MEAL do të bazohet në Prishtinë, Zyra e Kosovës, me udhëtime të shpeshta në vendet e projekteve në zyrat e tjera.
Përgjegjësitë:
Mbledhja, Shqyrtimi dhe Analiza e Monitorimit, Vlerësimit, Përgjegjshmërisë dhe të Dhënave të Të Dhënave:
1. Inicimi dhe koordinimi i aktiviteteve të planifikimit:
Ndihmon në zhvillimin e sistemit të ushqimit për IR Kosovë
2. Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të projektit:
Ndihmon për të hartuar dhe zhvilluar një qasje të Monitorimit, Vlerësimit, Llogaridhënies dhe Mësimit.
Të kontribuojë në zhvillimin e teorive të ndryshimit të kornizës së programeve / projekteve dhe çdo kornize dhe formate të tjera të llogaridhënies të kërkuara nga donatorët dhe të sigurojnë angazhimet ndaj donatorëve dhe palëve të tjera të interesit, të përafrohen me organizatat e sistemeve të brendshme MEAL.
Zhvillimi dhe mbajtja aktive e softuerit dhe mjeteve të KOBO për të mbështetur aktivitetet e menaxhimit të rasteve.
Zhvillimi dhe mirëmbajtja e bazave të të dhënave Access dhe Excel që lejojnë zbatuesit e programeve që të kenë qasje në informacionin e kërkuar për zbatimin e programeve në mënyrë efikase dhe efektive
Zhvillimi i mjeteve dhe menaxhimi i të dhënave duke përdorur KOBO për të mbështetur monitorimin dhe zbatimin e programeve.
Përkrah integrimin e analizës së të dhënave të automatizuara dhe të menjëhershme përmes, Power BI dhe / ose programeve të tjera ekuivalente.
Mbajtja e informacionit për monitorimin, menaxhimin e informacionit dhe vlerësimin e programeve të Kosovës, duke siguruar që të dhënat e grumbulluara janë gjithëpërfshirëse dhe relevante
Sigurimi i pastrimit dhe analizimit të të gjitha të dhënave të marra në lidhje me programet e Kosovës, duke forcuar vazhdimisht një kuptim të përdorimit të programit të të dhënave
Zhvilloni në mënyrë proaktive zgjidhje teknologjike për problemet ose mundësitë e menaxhimit të të dhënave
Trainimi i ekipeve për grumbullimin e të dhënave për çështjet teknike dhe konceptuale për të siguruar që të dhënat e grumbulluara të bëhen në mënyrë korrekte, me cilësi të lartë dhe përfaqësuese të asaj që synon të matet.
Rishikimi i raporteve mujore, raporteve të progresit, raporteve tremujore, vjetore dhe kërkesave të tjera të raportimit.
Sigurimi i përpilimit / dokumentimit të informacionit lidhur me programin, proceset, mësimet e nxjerra dhe historitë e suksesit të projektit.
Zhvilloni vlerësimet periodike dhe modelet dhe udhëzimet e raportimit
3. Ndihmon në zbatimin e ndërhyrjeve të reja sektoriale:
Këshilla për vlerësimin e nevojave për situata të reja siç kërkohet.
Ndihmon në studimet bazë të projektit siç kërkohet nga koordinatori i operacioneve dhe ndihmon në shqyrtimin e draft raporteve të paraqitura nga ekipi i programit.
Sigurimi i asistencës teknike në planifikimin e projekteve, ndihmën e programeve në përkthimin e planit operativ në veprime, përcaktimin e prioriteteve të punës dhe performancës përmes udhëzimeve pjesëmarrëse dhe vizitave në terren sipas nevojës dhe të kërkuar nga koordinatori i projekteve.
4. Llogaridhënia dhe mësimi:
Promovimi i parimeve të llogaridhënies ndaj përfituesve të stafit IR.
Të sigurohet se aktivitetet janë kryer për të rritur ndërgjegjësimin për parandalimin e shfrytëzimit dhe abuzimit seksual dhe trajtimin e ankesave serioze në përputhje me përgjegjshmërinë dhe kornizën e ankesave të IRW.
Ndihmon për të përforcuar mësimin dhe reflektimin e brendshëm duke mbështetur personelin e projektit për të plotësuar regjistrimin e të nxënit dhe diskutimet e rregullta të të dhënave monitoruese dhe reflektimeve / ushtrimeve të të nxënit me stafin e Programit dhe partnerëve.
Merrni pjesë në hartimin dhe zbatimin e studimeve, vlerësimeve dhe mësimit, në koordinim me koordinatorin e MEAL dhe stafin e Programit.
5. Menaxhimi i Arkivave dhe Dokumenteve (ARM)

Për të mbështetur drejtorin e zyrës, të zhvillojë plane për të siguruar që objektivat e përmbushjes së politikave janë plotësuar brenda afatit të caktuar. Të identifikojë dhe dokumentojë mbajtjen e të dhënave të zyrës dhe të krijojë një zonë të përshtatshme magazinimi të dedikuar të regjistrimit dhe të marrë dhe ofrojë trajnime të dedikuara
Transferimi i dosjeve në zyrën e vendit, identifikimi i dosjeve të ruajtura të ruajtura, arkivimi, ruajtja, qasja e kontrollit në zonën e magazinimit përcakton regjistrin e qasjes së skedarëve dhe kontrollon rregullisht kushtet e hapësirës së magazinimit të dedikuar)
Të bashkërendojë shkatërrimin e dosjeve të mbyllura. Të identifikohen të gjitha dosjet e mbyllura që duhet të mbahen përgjithmonë si arkiva IR, për të bashkërenduar identifikimin e publikimeve IR të krijuara
Skanimi i të gjitha dokumenteve të lidhura me projektin dhe listën e kontrollit të skedarit të projektit që kërkohet të skanohen dhe të dërgojnë skedarët e skanuar HQ brenda afatit kohor të rënë dakord, mungon regjistri i të dhënave)
Të mbajë të gjitha regjistrat e mbajtjes së të dhënave, format dhe shkrimet e kërkuara sipas politikës së menaxhimit të dokumenteve si regjistrat e zyrës.
Për të ruajtur një gjendje të menaxhimit të të dhënave të palëvizshme sipas kërkesave të zyrës, për shembull, kutitë arkivore.
Detyra të tjera:
Merrni pjesë në aktivitetet kryesore të ekipit menaxhues
Përfaqësoni mbledhjet e koordinimit të zyreve dhe çdo mbledhje tjetër siç kërkohet
Sigurimi i feedbackut të rregullt tek koordinatori i vakteve.
Ndihmon në dokumentacionin e takimeve / punëtorive të projektit.
Përkrahja në zhvillimin e materialeve promovuese, raportet e projekteve raportet tremujore.
Aftësitë gjuhësore
Shkathtësia në anglisht kërkohet si me shkrim ashtu edhe me gojë.
Kualifikimet dhe përvoja
Edukimi universitar me fokus në TI, statistika ose fusha të ngjashme,
Aftësia për të përdorur programet e MS Office, veçanërisht Excel dhe Access,
Përvoja në përdorimin e SPSS, KOBO si dhe gjuhët e programimit (SQL, JavaScript etj) është shumë e dobishme,
Të paktën 2 deri në 3 vite Përvojë të mëparshme në një organizatë humanitare, me kuptim të fortë praktik të zbatimit të Programit ose Monitorimit dhe Vlerësimit, Përgjegjshmërisë dhe Mësimit,
Përvoja e punës në sigurinë e ushqimit, jetesën, shëndetin dhe të ushqyerit, WASH, arsimin, projektet e zhvillimit të nxitur nga komuniteti dhe programet e rimëkëmbjes,
Eksperienca e demonstruar në zhvillimin e mjeteve të vlerësimit (p.sh. pyetësori, diskutime në grupe të fokusuara),
Njohja e fortë e Analizës së Kornizës Logjike (LFA) si dhe kapaciteti për të zhvilluar dhe analizuar problemin dhe për të marrë vendime strategjike,
Aftësi e fortë për të punuar me ekipin dhe për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të përmbushur afatet e ngushta,
Aftësi të forta ndërpersonale dhe të komunikimit, puna ekipore, fleksibiliteti, inovacioni dhe lidershipi, aftësitë,
Përvoja e mëparshme në këtë fushë do të jetë një pasuri.
Aftësi të përgjithshme
Fuqia dhe konfidencialiteti
Propozimi i shkëlqyer i mirë dhe aftësitë e shkrimit të raporteve
Aftësi të jashtëzakonshme të komunikimit
Trajnime / lehtësime të shkëlqyera dhe aftësi për ngritjen e kapaciteteve.
Shkathtësitë e shkëlqyera për negocimin dhe zgjidhjen e problemeve.
Aftësi të mira të menaxhimit të ekipit
Kapacitete të mira planifikimi dhe analitike
Shkathtësi të mira kërkimore
Aftësia për të punuar nën presion dhe kufizime ekstreme kohore.
Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe mbikëqyrjes.
SI TË APLIKONI:
Nëse jeni të besueshëm, me shërbim mendje, të matur dhe të përkushtuar dhe me një motivim të lartë profesional, me një përkushtim të fortë ndaj vlerave dhe besimeve të IRW, ju lutemi të aplikoni me CV-në tuaj në anglisht në [email protected] në ose para datës së mbylljes.
Procedura e aplikimit:
Aplikantët e interesuar që posedojnë specifikimet personale të përmendura më lart mund të aplikojnë para datës 15 qershor 2019 në orën 16:00.
Ju lutemi dërgoni kërkesën tuaj para afatit, pasi çdo aplikim i paplotë ose i vonuar do të refuzohet.
Ju lutemi riemërtoni skedarin e aplikimit para se ta dërgoni atë me emrin tuaj dhe pozitën për të cilën po aplikoni.
Për shembull: (Emri MBIEMRI - MEAL Officer.docx)
Dorëzimi i kësaj kërkese nuk përfaqëson asnjë përgjegjësi për organizimin e çfarëdo lloji dhe organizata ka të drejtë të vendosë standardet sipas vlerësimit të duhur për punën sipas informacioneve të disponueshme për të gjithë aplikantët dhe për të zgjedhur kandidatët që do të marrin pjesë në një intervistë pune nga aplikuesit në përputhje me këto standarde.
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutemi dërgoni në [email protected]
Adresa Te 4 Llullat ne Prishtine