Përkthime shqip-gjermanisht dhe anasjelltas
328

Përmbajtja

Përkthyes gjyqësor i autorizuar për shqip-gjermanisht dhe anasjelltas.
Bëj përkthimin e të gjitha llojeve të dokumenteve.
Përkthyes gjyqësor me përvojë 15-vjeçare.
Përkthime cilësore dhe profesionale!
Poashtu bëj përkthime simultane në seanca dhe seminare të ndryshme.