Ofroj pune / Senior Front End Developer
578

Përmbajtja

Nga konsultimi strategjik tek UX Research & Design, nga zhvillimi i celularit në zgjidhje të zgjuara bazuar në Inteligjencën Artificiale, ne jemi pjesë e disa prej projekteve më të rëndësishme të transformimit të biznesit në Itali dhe ndërkombëtar.
Assist Digital është i përbërë nga njerëz që kanë pasionin e artizanatit të tyre dhe besojnë në vlerën e burimeve të tyre për t'u rritur dhe të propozojnë zgjidhje inovative.
Ne jemi duke krijuar një Ekip të Shumë Kompetentëve në Tiranë dhe po kërkojmë një
Zhvilluesi kryesor i Front Front
Cfare do te besh?
Ju do të merrni pjesë në hartimin dhe zhvillimin e zgjidhjeve të ndërmarrjeve të internetit duke bashkëpunuar ngushtë me ekipet shumëdisiplinore duke i kushtuar vëmendje cilësisë së kodit. Ju do të jeni i përfshirë personalisht në takime me klientët dhe do të mbështesni Menaxherin e Projektit në menaxhimin teknik të projektit.
Do t'ju kërkohet të analizoni fizibilitetin e projekteve të reja ose funksionalitete të reja dhe të bëni vlerësime të kohës dhe shpenzimeve në bashkëpunim me menaxherin e projektit referues dhe me ekipet e tjera të përfshira.
Ju mund të propozoni, vlerësoni dhe adoptoni teknologji të reja për të maksimizuar efikasitetin e zhvillimit.
Kush je ti?
Ju jeni një i diplomuar i shkollës së mesme ose një i diplomuar i universitetit, mundësisht në shkencat kompjuterike dhe keni fituar 3/5 vjet eksperiencë në rolin e kompanive të shërbimeve të TIK ku keni marrë pjesë në projekte të rëndësishme zhvillimore, që lidhen me një ose më shumë kanale dixhitale (web, mobile ...) dhe industri të ndryshme: Telekom, Bankare, Udhëtime, Sherbime.
Keni kërkesat e mëposhtme:
• Njohuri të shkëlqyeshme të JAVASCRIPT (ES6 +) dhe mjeteve të zhvillimit JS - GULP, BOWER, NODE, WEBPACK
• Njohuri të shkëlqyeshme të kornizës JS: ANGULAR 2+ dhe REACT JS
• Njohuri të shkëlqyeshme të sistemeve të kontrollit të versioneve: GIT
• Njohuri të shkëlqyera të HTML5, CSS3, SASS dhe LESS
• Njohuri të shkëlqyeshme të kornizës BOOTSTRAP
• Njohuri të shkëlqyeshme të zhvillimit të shënimeve të përgjegjshme dhe adaptive
• Përvojë në menaxhimin e detyrave të shumëfishta në të njëjtën kohë
• Prirja e mirë për të shkruar kodin e testuar dhe të mirëmbajtjes
• Qëndrimi ndaj punës ekipore, shkëmbimit të njohurive dhe bashkëpunimit
• Interesi në zhvillimin e njohurive dhe inovacionit
• Anglisht e shkruar dhe e folur
Mirë të kesh:
• Skema e mbështetjes së kuadrit të njohurive (KOA Express) JS
• DREJTIMET E NJOHURIVE (doktor)
• Njohuri për bibliotekat e menaxhimit të shtetit (Redux)
• Njohuri të rrjedhshme të gjuhës angleze
• Njohja e gjuhës italiane do të jetë një Plus
Kandidati ideal duhet gjithashtu të jetë i motivuar drejt këshillimit si një zgjedhje profesionale, e hapur mendore, kurioze, me entuziazëm dhe energji, me aftësi të shkëlqyera komunikimi si në shkrim ashtu edhe në prezantim me gojë.
E disponueshme për udhëtime pune.
Çfarë ju ofrojmë?
Një rrugë e rritjes që synon rritjen e shkathtësive. Një mjedis stimulues pune ku do të keni mundësinë të shprehni pasionet tuaja dhe të rrisni aftësitë tuaja duke punuar në projekte sfiduese, së bashku me një ekip pune të motivuar dhe të pasionuar.
Rrogë: nga 75.000 lekë në 95.000 lekë bazuar në përvojën.
Assist Digital në vitin 2017 fitoi certifikimin si Vend i Madh për të punuar në Itali.
Hulumtimi synon kandidatët e të dy sekseve.
Dërgo CV tuaj në: selezionetirana@etjca.it
Adresa: Adresa: "Dervish Hima", Pallati "Ambasador 3", Kati 3, Ap.23, Tiranë, Shqiperi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From strategic consulting to UX Research & Design, from mobile development to smart solutions based on Artificial Intelligence, we are part of some of the most important business transformation projects in Italy and internationally.
Assist Digital is composed of people who have the passion of their craft and believe in the value of their resources to grow and propose innovative solutions.
We are creating a Multi-Competence Team in Tirana and we are looking for a
Senior Front End Developer
What will you do?
You will participate in the design and development of enterprise web solutions by collaborating closely with multi-disciplinary teams paying attention to the quality of the code. You will be personally involved in meetings with customers and will support the Project Manager in the technical management of the project.
You will be asked to analyze the feasibility of new projects or new functionalities and to make any estimates of time and costs in collaboration with the reference project manager and with the other teams involved.
You can propose, evaluate and adopt new technologies to maximize the efficiency of development.
Who are you?
You are a high school graduate or a University graduate, preferably in computer science and have gained 3/5 years of experience in the role of ICT services companies where you participated in significant development projects, relating to one or more digital channels (web, mobile ...) and various industries: Telco, Banking, Travel, Utility.
You have the following requirements:
• Excellent knowledge of JAVASCRIPT (ES6 +) and JS development tools - GULP, BOWER, NODE, WEBPACK
• Excellent knowledge of the JS framework: ANGULAR 2+ and REACT JS
• Excellent knowledge of version control systems: GIT
• Excellent knowledge of HTML5, CSS3, SASS, and LESS
• Excellent knowledge of the BOOTSTRAP framework
• Excellent knowledge of development of responsive and adaptive markups
• Experience in managing multiple tasks at the same time
• Good predisposition to writing tested and maintainable code
• Attitude to team work, knowledge sharing and collaboration
• Interest in knowledge development and innovation
• Written and spoken English
Nice to have:
• Knowledge framework backend Node (KOA Express) JS
• KNOWLEDGE DEVOPS (docker)
• Knowledge of state management libraries (Redux)
• Fluent knowledge of the English language
• Knowledge of the Italian language will be a Plus
The ideal candidate must also be motivated towards counseling as a professional choice, mentally open, curious, with enthusiasm and energy, with excellent communication skills both in writing and in oral presentation.
Available for work trips.
What do we offer you?
A path of growth aimed at enhancing skills. A stimulating work environment where you will have the opportunity to express your passions and increase your skills by working on challenging projects, together with a motivated and passionate work team.
Salary: from 75.000 Lek to 95.000 lek based on experience.
Assist Digital in 2017 obtained the certification as Great Place to Work in Italy.
The research is aimed at candidates of both sexes.
Send your cv at: selezionetirana@etjca.it