Ofroj pune / Sekretar i Kryqit të Kuq të Kosovës
1189

Përmbajtja

KONKURS
Për pozitën:

Sekretar i Kryqit të Kuq të Kosovës – Dega Ferizaj (1 pozitë)

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë qytetarët e Komunës së Ferizajt.

Detyrat:
• Është përgjegjës për zbatimin e vendimeve të Kuvendit të Degës, Kryesisë së Degës dhe Sekretarit të Përgjithshëm;
• Është përgjegjës për menaxhimin dhe zhvillimin e programeve, projekteve, aktiviteteve në territorin e degës sipas politikave, rregulloreve dhe vendimeve të nivelit qendror;
• Është përgjegjës për administratë, financa dhe pasurinë e degës;
• Harton dhe propozon planin vjetor të punës dhe financiar dhe raporton për gjendjen financiare, në bashkëpunim me komisionin financiar të degës;
• Raporton për punën e bërë në Degë dhe planin e punës, në Kryesi të Degës, Kuvend të Degës dhe Zyrën Kryesore;
• Përgjegjësitë e tjera sipas Statutit dhe rregulloreve të Shoqatës

Kushtet:
• Gradë Universitare ose Kualifikim profesional në menaxhim;
• Të ketë përvoje pune në punë të ngjashme – (përparësi);
• Të ketë njohuri për Kryqin e Kuq;
• Të njoh punën me kompjuter (Microsoft Office);
• Njohja e gjuhës angleze – (përparësi);
• Patentë shoferi - Kategoria B;
• Përvoje pune në Kryqin e Kuq të Kosovës – (përparësi);
• Vullnetar/e i Kryqit të Kuq të Kosovës – (përparësi).

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

• Kopja e Letërnjoftimit;
• Aplikacionin për pranim; shkarkoni – http://redcross-ks.org/new/positions
• CV;
• Kopje e diplomës;
• Dëshmi mbi përvojën e punës (vërtetime dhe rekomandime nga punëdhënësi).

Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e shpalljes.
Aplikacioni së bashku me dokumentacionin e kërkuar të dorëzohet në adresën e mëposhtme.


Rr.”Enver Zymberi” Nr 24, 10,000 Prishtinë; Tel +383 (0) 38/242-284 Tel. +383 (0) 38 / 221 - 427; E-mail: [email protected]