Ofroj pune
610

Përmbajtja

KONKURS PËR PUNË PRAKTIKE- INFORMATIKË BIZNESORE
Qendra për Shkathtësi Digjitale Aino-Agile kërkon dy praktikantë të motivuar në funksionet. Iformatikë Biznesi (Menaxhim dhe Informatikë, Sisteme të Informacionit, Shkenca Kompjuterike). Marketing digjital. Praktikantët e suksesshëm që do të kualifikohen për këto dy pozita do të kompensohen për aktivitete tyre. Kompensimi do të behet në bazë të performancës. Detyrat për pozitën 1/Informatikë Biznesi. Analizon të dhëna mbi klientin, mbi tregun dhe mbi konkurrencën. Organizon dhe ruan informacionet mbi biznesin dhe klientët. Përditëson të dhënat në web-faqen e kompanisë dhe rrjetet sociale. Si dhe detyra tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit. Kualifikimet e kërkuara për pozitën 1/Informatikë Biznesi. Aftësi të mira rreth informacioneve teknike dhe sistemeve operative kompjuterike. Aftësi dokumentimi dhe aftësi të mira organizative. Diploma universitare (Bachelor/Master) në fushën relevante e dëshirueshme. Zotërim të mirë të gjuhës Angleze. Detyrat për pozitën 2/Marketing Digjital. Dizajnimi i planit të marketingut dhe hulumtimin në marketing. Përditësimin e bazës së dhënave mbi klientin. Përgatit materialet e marketingut, si broshura, fletë informuese, etj. Realizon aktivitete të marketingut promovime, anketa, intervista, shpërndarje materialesh, etj. Si dhe detyra tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit. Kualifikimet e kërkuara për pozitën 2/Marketing Digjital. Aftësi të mira organizative. Njohuri të duhura të marketingut. Zotërim të mirë të gjuhës Angleze. Të kenë njohuri të mira kompjuterike. Diploma universitare Bachelor/Master në fushën relevante e dëshirueshme. Orari i punes 20 orë në javë me fleksibilitet sipas marrëveshjes. Kompensimi Sipas marrëveshjes dhe performancës. Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV -të e shkurtra ( me të dhëna dhe foto), si dhe letrën motivuese, në email-in ainoagile@gmail.com. Për informacione shtesë vizitoni: www.ainoagile.com. Adresa Rr Muharrem Fejza, Objekti C, 03/43-1 ne Prishtine