Edukatore Private
285

Përmbajtja

Punoj si edukatore private per lënden e Matematikës dhe Fizikës per Nxënesit e shkollave fillore dhe shkollave te mesme te ulta (nga klasa e 1 deri ne klasen e 9)