Ofroj pune / Learning Specialist
61

Përmbajtja

The American School of Kosova is looking for a full time Learning Specialist for the academic school year 2021/22. If you are passionate about teaching and learning, and sharing your passion with students, we would love to meet you!

General Qualifications:

- BA in Pedagogy or Special Education is required, MA in Inclusive Education is prefered
- Speak and write English at a professional level
- Minimum 3 years teaching experience, Learning Specialist prefered

Job Requirements:

- Experience teaching students in variety of classes and age groups with a modified curriculum
- Excellent professional skills of collaborative and communication
- Effective classroom management skills
- Ability to work effectively with students, teachers, parents, and school administration.
- Maintain communication and documentation protocols with principals related to learning support per individual
student.
- Self-motivated with a positive attitude
- Demonstrate professionalism, confidence, and a strong work ethic inside and outside the classroom
- Keeping student confidentiality files up to date with all required information pertaining to student learning
support.

To Apply:

Please submit the following materials to [email protected] latest by January 27, 2022 by specifying in the subject line the position you are applying for.

- Cover letter
- Resume
- At least 2 professional references

Adresa Magjistralja Prishtine-Mitrovice ne Shkabaj/ishorlovic

Shkolla Amerikane e Kosovës kërkon Specialist Mësimor me kohë të plotë për vitin shkollor 2021/22. Nëse jeni të apasionuar pas mësimdhënies dhe mësimnxënies, dhe ndani pasionin tuaj me studentët, do të donim t'ju takojmë!

Kualifikimet e përgjithshme:

- Kërkohet diplomë BA në Pedagogji ose Edukim Special, preferohet MA në Arsimin Gjithëpërfshirës
- Flisni dhe shkruani anglisht në një nivel profesional
- Minimum 3 vjet eksperience ne mesimdhenie, Preferohet Specialisti i te nxënit

Kërkesat e punës:

- Përvoja e mësimdhënies së studentëve në klasa dhe grupmosha të ndryshme me një kurrikul të modifikuar
- Aftësi të shkëlqyera profesionale të bashkëpunimit dhe komunikimit
- Aftësitë efektive të menaxhimit të klasës
- Aftësi për të punuar në mënyrë efektive me nxënësit, mësuesit, prindërit dhe administratën e shkollës.
- Mbajtja e protokolleve të komunikimit dhe dokumentacionit me drejtorët në lidhje me mbështetjen mësimore për individ
studenti.
- Vetë-motivuar me qëndrim pozitiv
- Demonstroni profesionalizëm, besim dhe një etikë të fortë pune brenda dhe jashtë klasës
- Mbajtja e dosjeve të konfidencialitetit të studentëve me të gjitha informacionet e kërkuara që kanë të bëjnë me mësimin e studentëve
mbështetje.

Te aplikosh:

Ju lutemi dërgoni materialet e mëposhtme në [email protected] më së voni deri më 27 janar 2022 duke specifikuar në rreshtin e temës pozitën për të cilën po aplikoni.

- Letër motivuese
- Rezume
- Të paktën 2 referenca profesionale