Ofroj pune / Business High School Teacher
67

Përmbajtja

Shkolla Amerikane e Kosovës po kërkon një Mësues të Shkollës së Mesme të Biznesit me kohë të plotë. Nëse jeni të apasionuar pas mësimdhënies dhe mësimit dhe ndarjes së pasionit tuaj me studentët, ne do të dëshironim t'ju takonim!

Detyrat e punës:

- Zhvilloni plane mësimore, përshtatni programin mësimor për të përmbushur nevojat individuale të studentit dhe përdorni teknikat efektive të mësimdhënies në përkthimin e planeve mësimore në përvoja produktive të të nxënit të studentëve të cilat shfrytëzojnë më së miri kohën në dispozicion për udhëzime.
- Vlerësoni dhe diferenconi progresin e studentit dhe përshtatni programe individuale për të përmbushur nevojat e studentit.
- Sigurohuni që studentët tuaj të arrijnë rezultate të të nxënit që janë mbi mesataren në lëndën e studimeve shoqërore duke i udhëzuar studentët në një mënyrë të qartë, koncize dhe argëtuese, dhe duke përgatitur rregullisht plane mësimore që janë tërheqëse dhe përfshijnë programin mësimor
- Përfshini objektivat e shkollës në kurrikulën tuaj duke qëndruar i azhurnuar me misionin dhe iniciativat
- Vendosja e rregullave në klasë dhe debatit, dhe sigurimi që të gjithë studentët i binden këtyre rregullave.
- Mirëmban një klasë të sigurt, të organizuar, e cila mbështet mësimin, bashkëpunimin dhe zgjedhjen e pavarur të studentëve.
- Përdor një larmi teknikash efektive udhëzuese dhe menaxhuese.
- Zhvillimi i planeve mësimore tërheqëse dhe lehtësimi i përvojave të të nxënit për të gjithë studentët
- Planifikimi i mësimeve inovative dhe njësive të integruara për shkak të trendeve më të fundit në botën e biznesit
- Hulumtimi dhe azhurnimi i mësimeve për shkak të zhvillimeve të fundit (p.sh. prezantimi i zhvillimeve më të fundit në
- Marketingu dhe Marketingu Dixhital (posaçërisht Fushatat e Mediave Sociale), Deklaratat Themelore të Kontabilitetit ndër të tjera).
-Përdorimi i një game të ekuilibruar të strategjive mësimore për të siguruar mundësi maksimale të të mësuarit.

Kërkesat:

- BA / MA në Ekonomi, ose një disiplinë përkatëse.
- Dëshmi për licencën e mësimdhënies ose programin e përfunduar të pedagogjisë arsimore.
- Flisni dhe shkruani anglisht në nivelin profesional.
- 2 vjet përvojë mësimore, mundësisht në një mjedis ndërkombëtar.
- Hapja për të mësuar dhe përshtatur me një staf dinamik dhe bashkëpunues të arsimtarëve.
- Empatia për t'u kujdesur për studentët.
- Aftësia për të kontrolluar një klasë.
- Aftësi të mëdha organizative.
- Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi dhe dëgjimi.
- Aftësi për të komunikuar çështje me prindërit.

Kualifikimet personale:

Kandidati ideal është një arsimtar profesionist i cili përpiqet të krijojë një mjedis të të mësuarit që nxit vetë-disiplinën dhe entuziazmin brenda klasës dhe në të gjithë shkollën. Ai ose ajo ka një inteligjencë emocionale që lejon reflektimin profesional dhe një nivel të lartë bashkëpunimi me kolegët. Kandidati ideal është i aftë të komunikojë në mënyrë efektive dhe me respekt me të gjithë anëtarët e komunitetit.

Kandidatët e kualifikuar duhet të dërgojnë rezymenë e tyre dhe një letër përcjellëse në: [email protected] më së voni deri më 02 Mars 2021.
Adresa Magjstralja Prishtine Mitrovice ne Shkabaj


The American School of Kosova is looking for a full time Business High School Teacher. If you are passionate about teaching and learning and sharing your passion with students, we would love to meet you!

Job duties:

- Develop lesson plans, adapt curriculum to meet individual student needs, and utilize effective teaching techniques in translating lesson plans into productive student learning experiences which best utilize the time available for instruction.
- Evaluate and differentiate student progress and adapt individual programs to meet student needs.
- Ensure your students achieve learning outcomes that are above average in the subject of social studies by instructing students in a clear, concise and fun way, and regularly preparing lesson plans that are engaging and incorporate the curriculum
- Incorporate the school’s objectives into your curriculum by remaining up to date with mission and initiatives
- Establishing classroom and debating rules, and ensuring all students obey these rules.
- Maintains a safe, organized classroom, which supports students’ independent learning, collaboration and choice.
- Utilizes a variety of effective instructional and management techniques.
- Developing engaging lesson plans and facilitating learning experiences for all students
- Planning innovative lessons and integrated units due to the latest trends in the business world
- Researching and updating lessons due to latest developments (e. g. Introducing latest developments in
- Marketing and Digital Marketing (especially Social Media Campaigns), Basic Accounting Statements among others).
-Using a balanced range of teaching strategies to provide maximum learning opportunities.

Requirements:

- BA/MA in Economic, or a related discipline.
- Evidence of teaching license or completed program of educational pedagogy.
- Speak and write English at professional level.
- 2 years teaching experience, preferably in an international setting.
- Openness to learn and adapt to a dynamic and collaborative staff of educators.
- Empathy to care for students.
- Ability to control a classroom.
- Great organizational skills.
- Great communication and listening skills.
- Ability to communicate issues to parents.

Personal Qualifications:

The ideal candidate is a professional educator who strives to create an environment of learning that fosters self-discipline and enthusiasm within the classroom and throughout the school. He or she has an emotional intelligence that allows professional reflection and a high level of collaboration with colleagues. The ideal candidate is capable of communicating effectively and respectfully with all members of the community.

Qualified candidates should send their resume and a cover letter to: [email protected] latest by March 02, 2021.