Ofroj pune per 14 persona
1400

Përmbajtja

Organizata bëmirëse "Jetimat e Ballkanit" shpall konkurs për këto vende të lira pune:

KUZHINIER/e - 2 pozita

Detyrat e punës:

Oraganizimi i punës së gjithëmbarshme në kuzhinë.
Kujdesi për listën e furnizimeve me material për kuzhinë sipas planit ditor javor dhe mujor.
Plotësimi dhe përditësimi i vazhdueshëm i menysë së shtëpisë në përputhje me standardet e nevojshme shhkencore të nutricionit.
Respektimi i orarit të rregullt ditor të ushqimit në tri vaktet e ushqimit
Planifikimi ditor i nevojave për ushqim për banorët e shtëpisë dhe stafin
Kujdesi dhe mirëmbajtja e nivelit të pastërtisë së Kuzhinës dhe sallave të ushqimit
Shkathtësitë e kërkuara:

Aftësi për kryerjen e punëve sipas përshkrimit të detyrave të punës
Aftësi për të planifikuar detyrat e punës si dhe aftësi për ti vlerësuar prioritetet në punë.
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion.
Kushtet:

Së paku 3 vite përvojë pune profesionale
Të ketë të kryer shkollën e mesme
Vërtetimin mbi gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 3 muaj
NDIHMËS KUZHINIER - 1 pozitë

Detyrat e punës:

Ndihmon kuzhinierin për kryerjen e punës së gjithëmbarshme në kuzhinë.
Kujdesi për listën e furnizimeve me material për kuzhinë sipas planit ditor.
Respektimi i orarit të rregullt ditor të ushqimit në tri vaktet e ushqimit.
Kujdesi dhe mirëmbajtja e nivelit të pastërtisë së Kuzhinës.
Kryerja edhe e punëve të tjera të ngjashme që lidhen me kuzhinen.
Shkathtësitë e kërkuara:

Aftësi për kryerjen e punëve sipas përshkrimit të detyrave të punës
Aftësi për të planifikuar detyrat e punës si dhe aftësi për ti vlerësuar prioritetet në punë.
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion.
Kushtet:

Së paku 2 vite përvojë pune profesionale
Të ketë të kryer shkollën e mesme,
Vërtetimin mbi gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 3 muaj,
KAMARIER - 2 pozita

Detyrat e punës:

Të ketë pervoje pune në ofrimin e shërbimeve pije dhe ushqim.
Të ketë deshirë dhe ambicje për të punuar, të jetë i rregullt dhe i pastër.
Të jetë i gatshëm për të punuar nën presion, si dhe me ndërrime.
Të jetë i gatshëm për punë në grup.
Të zotëroj shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi
Shkathtësitë e kërkuara:

Aftësi për kryerjen e punëve sipas përshkrimit të detyrave të punës
Aftësi për të planifikuar detyrat e punës si dhe aftësi për ti vlerësuar prioritetet në punë.
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion.
Kushtet:

Së paku 2 vite përvojë pune profesionale,
Të ketë të kryer shkollën e mesme,
Vërtetimin mbi gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 3 muaj,
RECEPCIONISTE - 1 pozitë

Detyrat e punës:

Pritje dhe pranimi i palëve dhe personave të jashtëm
Mbajtja e evidencave dhe numrave kontaktues të personelit dhe banorëve të shtëpisë
Dhënia e informacionecve të nevojshme për personelin e brendshëm
Kujdesi për musafirët dhe vizitorët e shtëpisë
Të jeni ne gjendje të merreni me urgjencat në kohën e duhur dhe në mënyrë efektive
Pranimi i telefonatave dhe komunikimi me email si sekretari e shtëpisë
Pranimi i shkresave, faturave mbi sherbimet e kryera, dërgesave të ndryshme postare në emër të shoqatës dhe shtëpisë
Hartimi i shkresave të nevojshme njoftuese dhe informimi i personelit sipas nevojës.
Shkathtësitë e kërkuara:

Aftësi për kryerjen e punëve sipas përshkrimit të detyrave të punës
Aftësi për të planifikuar detyrat e punës si dhe aftësi për ti vlerësuar prioritetet në punë.
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion.
Njohuri të mira të punës me kompjuter.
Njohja e ndonjë gjuhe të huaj ose gjuhe tjetër zyrtare në Republikën e Kosovës është për parësi.
Kushtet:

Diplomë Bachelor (fusha Ekonomike),
Së paku 2 vite përvojë pune profesionale
INFERMIER - 2 pozita & INFERMIERE - 2 pozita

Detyrat e punës:

Eshtë përgjegjëse për dhënien e kujdesit primar për pacientët
Duhet të asistojë gjatë punës së mjekut
Të kujdeset për pacientët edhe për nevojat personale të pacientit
Të aplikojë dhënien e terapisë.
Të këshilloj pacientët dhe të kujdeset për zbatimin e këshillave mjekësore për pacientët
Të mbajë evidencë të listës së hapave dhe medikamenteve që përdorin pacientët
Të kryej punë të tjera në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive profesionale
Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

Shkolla e mesme e Mjekësisë / diplomë universitare
Njohuri bazike të punës me kompjuter
Duhet të përshtatet në orarin fleksibil të punës
PASTRUES/E - 4 pozita

Detyrat e punës:

Pastrimi i rregullt sallave, korridoreve dhe hapësirave tjera të përbashkëta në bazë të planprogramit të pastrimit
Pastrimi periodik apo i rregullt i zyrave në bazë të planprogramit të pastrimit.
Pastrimi i thellë (gjeneral) në bazë të planprogramit të pastrimit.
Deponimi i mbeturinave/prodhimeve të letrës nëper deponitë e caktuara për riciklim.
Pastrimi i pluhurit nga mobiljet, dritaret dhe radiatorët
Pastrimi dhe terja e pjesëve të brendshme dhe të jashtme të dritareve
Pastrimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe hapësirave tjera të brendshme të objektit.
Shkathtësitë e kërkuara:

Aftësi për kryerjen e punëve sipas përshkrimit të detyrave të punës
Aftësi për të planifikuar detyrat e punës si dhe aftësi për ti vlerësuar prioritetet në punë.
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion.
Kushtet:

Të ketë të kryer shkollën e mesme,
Vërtetimin mbi gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 3 muaj,


Dokumentet:

Diploma dhe certefikata (kopja e vërtetuar te Noteri),
Dëshmitë për përvojen e punës (profesionale),
CV-në (biografinë),
Letërnjoftimin- fotokopje,
Certifikatën penale (dëshminë që nuk jeni nën hetime).
Ju lutem përshkruani në aplikim pozitën për te, cilën aplikoni!

Aplikimi mbetet i hapur për 15 ditë nga data e publikimit! (Data e aplikimit: 17.12.2020)

Aplikimi behet përmes emailit: [email protected] ose dokumentet mund të dorëzohen tek shtëpia e të moshuarve "Jetimat e Ballkanit" në Gjinoc. Nga ora 09:00 deri në 16:00
Adresa Shtëpia e të moshuarve "Jetimat e Ballkanit" Gjinoc - Suharekë