Ofroj pune / Finance Manager
414

Përmbajtja

Ndihma Popullore Norvegjeze NPA është një organizatë humanitare me rrënjë në lëvizjen e punës norvegjeze e themeluar në vitin 1936, NPA aktualisht po punon në më shumë se 30 vende të botës. Në Kosovë NPA po zbaton Programin e Veprimit ndaj Minave dhe Disarmatimit që përqendrohen në prishjen, veçanërisht pastrimin e Municioneve të Cluster-it në veri të Kosovës. Programi ka një financim afatgjatë nga zyra WRA e Shteteve të Bashkuara dhe Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme dhe aktualisht punëson 38 punetor, me një pritje që kjo të dyfishohet në 12-15 muajt e ardhshëm. Pritet që financimi i BE-së të materializohet nga viti 2021. Përshkrimi i punës Menaxheri i Financave do të jetë përgjegjës për kontabilitetin dhe udhëheqjen e proceseve të menaxhimit financiar, parashikimit dhe buxhetimit në program, duke përfshire. Përgjegjës për sigurimin e cilësisë së kontabilitetit dhe kontrollit financiar, sipas politikave, rregullave dhe rregulloreve të Ndihmës së Popullit Norvegjez (Manuali Financiar), Udhëzimet Financiare dhe ligji kombëtar. Përgatitni buxhetin mujor kundër raporteve aktuale për shpërndarje te Menaxherët e Programit në baza kohore për ndjekjen e kujdesshme të buxhetit me mbledhjet mujore për këto me menaxhmentin. Merrni pjesë në planifikimin dhe procesin e buxhetit dhe analiza të tjera financiare me menaxherët e departamentit dhe CD-në. Sigurohuni që raportet financiare të donatorëve janë përgatitur sipas detyrimeve kontraktuale, duke siguruar që firmat e NPA janë nënshkruar dhe që kuponët të kenë të gjithë dokumentet mbështetës të nevojshëm, Mbajtja e librave elektronikë në programin e llogaritjes së NPA-ve, Agresso. Kryerja e pagesave të kufizuara në para dhe përgatitja e pagesave në bankë. Përgatitja e barazimeve të sakta dhe në kohë të muajit, Menaxhimi i procesit të auditimit të jashtëm, Ndërlidhni ngushtë për çështjet teknike dhe të pajtueshmërisë me Kontrollorët Financiar të Zyrës Qendrore dhe Këshilltarin Rajonal të Financave, Siguroni planifikimin e duhur të likuiditetit dhe transferimet në program - Në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Logjistikës sigurohen që fondet të shpenzohen në përputhje me buxhetin. Kryen detyra të tjera të përcaktuara nga Drejtori i Vendit, Të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë duhet të kryhen në përputhje me delegacionin e autoritetit NPA në Kosovë dhe procedurat dhe udhëzimet e tjera përkatëse të NPA në sistemin e menaxhimit të cilësisë NPA, si dhe ligjet, rregulloret dhe udhëzimet administrative përkatëse të lëshuara nga autoritetet përkatëse kosovare. Pasi që zyra është e vogël dhe kërkon një nivel fleksibiliteti të caktuar, kryerja e detyrave të tjera në lidhje me HR mund të kërkohet nga menaxheri i linjës.
Kërkesat / Aftësitë / Kualifikimet e Arsimit, Shkalla universitare në kontabilitet, financë ose administrim të biznesit, 5 vjet përvojë të ngjashme në financa, me njohuri për kërkesat e donatorëve ndërkombëtarë. Njohuritë e donatorëve nga BE dhe SH.B.A. do të jenë një pasuri, Aftësi të mira në gjuhën angleze dhe shqipe, me shkrim dhe me gojë. Serbe është një avantazh, Shkathtësi kompjuterike përfshirë MS Office dhe programin e kontabilitetit, Përvoja e punës me një organizatë Humanitare do të jetë një avantazh i shtuar, Përvoja nga administrata, burimet njerëzore dhe logjistika do të jetë një avantazh.
Si të aplikoni / Të gjitha aplikimet duhet të drejtohen në terjee@npaid.org dhe MarcusD@npaid.org me ardianas@npaid.org në kopje, Aplikimet duhet të përfshijnë një CV, letër letre dhe kopjet e dëshmive të aplikantit, Nëse keni ndonjë pyetje kontaktoni në adresën e e-mailit ardianas@npaid.org dhe kopjoni në terjee@npaid.org, Aplikimet në gjuhën angleze duhet të dorëzohen më së voni në ditën e dielë, më 15 dhjetor 2019, Ju lutemi shkruani (Aplikimi për Punë për Menaxherin e Financave) në linjën e subjektit të emailit tuaj, Aplikimet e pranuara pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë, Kandidatët në listë të shkurtër do të njoftohen individualisht për kohën dhe vendin e saktë të intervistës, Data e parashikuar e fillimit në këtë pozicion do të jetë Shkurti 2020, megjithatë do të merret në konsideratë në një periudhë të përkohshme për të siguruar që auditimi i fundvitit mund të kryhet me përgjegjësi me ish-punëdhënësit. Adresa rruga Mbretresha Teut ne Mitrovice.
Norwegian People-s Aid (NPA) is a humanitarian organization rooted in the Norwegian labor movement established in 1936. NPA is currently working in more than 30 countries around the world, In Kosovo NPA is implementing Mine Action and Disarmament Programme that focus on demining, in particular clearance of Cluster Munitions in northern Kosovo. The programme has long term funding from United States WRA office and Norwegian Ministry of Foreign Affairs and currently employs 38 staff, with an expectation that this will double the next 12-15 months. It is expected that EU funding will materialize from 2021.
Job Description / The Finance Manager will be responsible for accounting and leading the financial management, forecast and budgeting processes in the programme, including, Responsible for quality assurance of accounting and financial control as per Norwegian People’s Aid policies, rules and regulations (Financial Handbook), the Financial guidelines, and the national law, Prepare monthly budget against actual reports for dissemination to Programme Managers on a timely basis for prudent budget follow up with monthly meetings on these with the management, Participate in the planning and budget process and other financial analysis with Department Managers and CD, Ensure donor financial reports are prepared as per contractual obligations, ensuring that NPA forms are signed and that vouchers have all the needed supporting documents, Electronic book-keeping in NPAs accounting software, Agresso, Conducting limited cash payments and preparing payments in the bank, Preparation of accurate and timely month reconciliations, Managing the external audit process, Liaise closely on technical and compliance issues with the Head Office Financial Controllers and Regional Finance Advisor, Ensure proper liquidity planning and transfers to the program, In close collaboration with the Logistic Department ensure funds are spent in accordance with the budget, Perform other duties as assigned by the Country Director, All duties and responsibilities must be carried out in accordance with NPA Kosovo delegation of authority table and other relevant NPA procedures and guidelines in the NPA Quality Management System, as well as respective laws, regulations and administrative directions issued by relevant Kosovar authorities, As the office is small and requires certain level of flexibility, performance of other duties in relation to HR might be requested by line manager.
Education requirements/ Skills/ Qualifications, University degree in accounting, finance or business administration, 5 years of similar experience in finance, with knowledge of international donor requirements. EU and US donor knowledge will be an asset, Good English and Albanian language skills, both written and verbally. Serbian is an advantage, Computer skills including MS Office and accounting software, Experience of working with a Humanitarian organization will be an added advantage, Experience from administration, HR and logistics will be an advantage. How to Apply / All applications must be directed to terjee@npaid.org and MarcusD@npaid.org with ardianas@npaid.org in copy. Applications must include a CV, Cover letter and copies of testimonials of the applicant, If you have any question contact on e-mail address ardianas@npaid.org and copy to terjee@npaid.org. The applications in English should be submitted the latest on Sunday, 15th of December 2019, Please write (Finance Manager Job Application) in the subject line of your email, Applications received after this deadline will not be considered, Shortlisted candidates will be notified of the exact time and place of the interview individually, Foreseen starting date in the position will be February 2020, however consideration will be made in an interim period in order to ensure that year-end audit can be performed responsibly with former employer.