Ofroj pune per Elementary School Albanian Teacher
304

Përmbajtja

Shkolla Fillore Amerikane ne Kosovës është në kërkim të një Mësuesi Fillestar Shqiptar me kohë të plotë për vitin akademik 2019-2020. Kandidati duhet të zotërojë aftësitë dhe kërkesat e mëposhtme. BA në Gjuhën Shqipe dhe Letërsinë, MA në Arsim ose çertifikim të mësuesve, Aftësi të përparuara komunikimi në gjuhën angleze, Përvojë të punosh me nxënës fillor dhe të jashtëzakonshëm, Integritet i lartë personal, Ka aftësinë për të komunikuar në mënyrë efektive me prindërit, mësuesit dhe fëmijët, Ka aftësinë të punojë në mënyrë bashkëpunuese me mësuesit dhe stafin tjetër, dhe të komunikojë në mënyrë efektive në një mjedis ekipor, Hapja për të mësuar dhe përshtatur me një staf dinamik dhe bashkëpunues të arsimtarëve.
Nëse jeni të apasionuar pas mësimit, mësimit dhe shkëmbimit të aftësive tuaja me studentët, do të donim që t'ju takonim. Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni numrin tuaj të rifreskuar në gjuhën angleze përpara datës 11.10.2019 në jobs@askosova.org duke specifikuar pozicionin e punës në linjën e lëndës. Ju lutemi vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit, të paraqitura në mjete të tjera dhe gjuhë të tjera përveç gjuhës angleze, nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët me listë të shkurtër do të kontaktohen. Adresa magjistralja Prishtine - Mitrovic ish orllovic ne Shkabaj.
Elementary School Albanian Teacher, American School of Kosova. The American School of Kosova is looking for a full time Elementary Albanian Teacher for the academic year 2019-2020. The candidate must possess the following skills and requirements. BA in Albanian Language and Literacy, MA in Education or teacher certification, Advanced communication skills in English language, Experience working with elementary and exceptional students, High personal integrity,
Has the ability to effectively communicate with parents, teachers and children, Has the ability to work cooperatively with teachers and other staff, and communicate effectively in a team environment, Openness to learn and adapt to a dynamic and collaborative staff of educators. If you are passionate about teaching, learning and sharing your skills with students, we would love to meet you. To apply, please send your updated resume in English before 11.10.2019 at jobs@askosova.org by specifying the job position in the subject line. Please note that applications received after the deadline, submitted in other means and other languages than the English language will not be considered. Only short-listed candidates will be contacted.