Ofroj pune per International Business Lawyer
86

Përmbajtja

PECB është një organizëm ndërkombëtar certifikues për personat, produktet dhe sistemet e menaxhimit në një gamë të gjerë standardesh ndërkombëtare, me seli në Kanada. Si një ofrues global i shërbimeve të trajnimit, ekzaminimit, auditimit dhe çertifikimit përmes një rrjeti global prej më shumë se 1000 partnerësh, PECB ofron ekspertizën e saj në fusha të shumta, duke përfshirë, por jo kufizuar në, Sigurinë e Informacionit, IT, Vazhdimësinë e Biznesit, Menaxhimin e Shërbimeve, Sistemet, Menaxhimin e Rrezikut, si dhe Shëndetin, Sigurinë dhe Mjedisin.

Reklama për punë për një avokat të biznesit ndërkombëtar

PECB është e interesuar për punësimin e një avokati të kualifikuar të biznesit ndërkombëtar me kohë të plotë për t'u marrë me të gjitha aspektet ligjore të PECB. Kandidati do të ofrojë mbështetje ligjore për Menaxhmentin e Lartë, Shefat e departamenteve dhe gjithë kompaninë. Kandidati do të ketë mundësi të punojë nga Prishtina, Republika e Kosovës në një mjedis ndërkombëtar për një organizatë globale.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kryen një analizë ligjore të projektligjeve dhe akteve nënligjore dhe të projekt-politikave;
Kryen një analizë ligjore të zbatimit të legjislacionit në fuqi nga Kosova, Kanadezët dhe institucionet e tjera relevante ku funksionon PECB;
Ofron analiza ligjore për raste specifike ligjore në mbarë botën dhe i paraqet ato në gjykatë, nëse është e nevojshme;
Takohet me dhe merr pjesë në mbledhjet e palëve të interesuara që lidhen me proceset legjislative;
Ofron këshillime dhe shërbime për Menaxhmentin e PECB mbi çështjet ligjore;
Harton shënime, raporte, prezantime dhe dokumente të tjera që lidhen me aktivitetet e lartpërmendura;
Harton udhëzime ligjore dhe administrative, korrespondencë, kontrata dhe marrëveshje dhe monitoron detyrimet ligjore sipas marrëveshjeve për të siguruar pajtueshmërinë;
Harton dhe shqyrton të gjitha kontratat ligjore;
Përgatit dhe shqyrton të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar nga avokatë të tjerë për rastet përkatëse ligjore;
Monitorimi dhe sigurimi i aktiviteteve të PECB nuk shkelin sanksionet ekonomike të Kombeve të Bashkuara të vendosura në Kanada;
Përgatit këshilla dhe ndihmë ligjore për çështjet ligjore që lidhen me politikat dhe çështjet disiplinore;
Merr pjesë në hartimin e planit të punës së Kompanisë për të siguruar që objektivat dhe synimet janë përmbushur dhe arritur;
Dorëzon raportet e punës mujore dhe tremujore për Menaxhmentin;
Kryen çdo detyrë tjetër në përputhje me këto funksione, të caktuara nga Bordi i Drejtorëve, Drejtori Menaxhues dhe Drejtorët e Departamenteve.

Kërkesat e arsimit dhe gjuhës:

Diplomë Bachelor në Ligj;
Diplomë Master në Ligj (e preferuar);
Njohuri dhe përvoja në ligjet e biznesit ndërkombëtar (të preferuar);
Ekzaminimi i Barit të Përfunduar;
Aftësi në gjuhën angleze (me shkrim dhe me gojë).

Ekspertiza profesionale dhe aftësitë kryesore:
5 vjet përvojë relevante profesionale në ligj ose në një fushë të lidhur, p.sh. avokat, zyrtar ligjor etj
Njohja e të gjitha ligjeve të aplikueshme të korporatave të Kosovës dhe të Kanadasë, rregullat dhe rregulloret;
Aftësi për të përgatitur dokumente komplekse ligjore;
Përshtohet vazhdimisht puna me energji dhe një qëndrim pozitiv dhe konstruktiv;
Fleksibiliteti dhe aftësia për të punuar nën presion dhe brenda kornizave të kufizuara kohore;
Vëmendje e lartë ndaj detajeve dhe aftësive të forta negociuese;
Aftësi të shkëlqyera të komunikimit me shkrim dhe verbal;
Aftësi të forta analitike dhe zgjidhjen e problemeve;
Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale;

Si të aplikoni

Të gjithë aplikantët e kualifikuar inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë në internet, duke përdorur lidhjen PECB Online Application. (Https://pecb.com/en/jobs)

Afati i fundit për aplikim është 28 shkurt 2019 në orën 23:59.

Ju lutem vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit të fundit, të dorëzuara në mjete të tjera dhe gjuhë të tjera sesa gjuha angleze, nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
Adresa:Rr. Rexhep Mala ne Prishtine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PECB is an international certification body for persons, products, and management systems on a wide range of international standards, based in Canada. As a global provider of training, examination, audit, and certification services through a global network of more than 1000 partners, PECB offers its expertise in multiple fields, including but not limited to Information Security, IT, Business Continuity, Service Management, Quality Management Systems, Risk Management, as well as Health, Safety, and Environment.

Job advertisement for an International Business Lawyer

PECB is interested in hiring a full-time qualified International Business Lawyer to deal with all legal aspects of PECB. The candidate will provide legal support to the Top Management, Heads of departments, and the entire company. The candidate will have the opportunity to work from Prishtina, the Republic of Kosova in an international environment for a global organization.

Duties and Responsibilities:

Carries out a legal analysis of draft laws and sub-legal acts and of draft policies;
Carries out a legal analysis of the implementation of the legislation in force by Kosovo, Canadian, and other relevant institutions where PECB operates;
Provides legal analysis on specific legal cases worldwide and represent them to court, if needed;
Meets with, and participates in meetings of, stakeholders related to the legislative processes;
Provides advisory and services to PECB Management on legal matters;
Drafts notes, reports, presentations and any other documents related to the above-mentioned activities;
Drafts legal and administrative guidelines, correspondence, contracts and agreements and monitor legal obligations under agreements to ensure compliance;
Drafts and reviews all legal contracts;
Prepares and reviews all necessary documentation required by other lawyers for the relevant legal cases;
Monitor and ensure PECB activities don’t violate the UN Economic Sanctions imposed on Canada;
Prepares legal advice and assistance on legal questions related to policies and disciplinary matters;
Participates in the elaboration of the work plan of the Company to make sure that goals and targets are met and reached;
Submits monthly and quarterly work reports to Management;
Performs any other duties in line with these functions, as assigned by the Board of Directors, Managing Director, and Heads of Departments.

Education & Language Requirements:

Bachelor’s degree in Law;
Master’s degree in Law (preferred);
Knowledge and experience in international business laws (preferred);
Completed Bar Examination;
Proficiency in English (written & verbal).

Professional Expertise and Key Skills:
5 years of relevant professional experience in law or a related field, e.g. lawyer, legal officer etc
Knowledge of the all applicable corporate laws of Kosovo and Canada, rules and regulations;
Ability to prepare complex legal documents;
Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude;
Flexibility and ability to work under pressure and within limited time frames;
High attention to details and strong negotiation skills;
Excellent written and verbal communication skills;
Strong analytical and problem solving skills;
Excellent interpersonal skills;

How to Apply

All qualified applicants are strongly encouraged to apply online, using the PECB Online Application link. (https://pecb.com/en/jobs)

The deadline for application is February 28th, 2019 at 23:59 hrs.

Please note that applications received after the deadline, submitted in other means and other languages than the English language will not be considered. Only short-listed candidates will be contacted.