Ofroj pune / Graphic Designer
125

Përmbajtja

I. Përmbledhje

PECB po kërkon një Dizajn Grafik për t'u bashkuar me ekipin e Sigurimit të Cilësisë në Prishtinë, Kosovë. Nëse jeni individ i apasionuar me dëshirën për të marrë pjesë në rritjen e një prej organizatave më të mëdha në industrinë e certifikimit, ne kemi një mundësi për ju. Ekipi ynë nuk ndalet në rritje dhe ne jemi duke kërkuar për njerëzit me talent dhe entuziazëm për të zhvilluar. Ne jemi një ekip i ri, multikulturor dhe inovativ që kupton çdo ditë si një sfidë dhe një mundësi të re për të rritur së bashku me kompaninë. Nëse jeni profesionist i interesuar në zhvillimin e karrierës tuaj dhe jeni duke kërkuar për një eksperiencë interesante, kjo është mundësia e duhur për ju. Në PECB ne po formojmë të ardhmen e trajnimit dhe certifikimit sepse besojmë se ka një mënyrë më të lehtë, më të thjeshtë dhe më të mirë për të trajnuar njerëzit në mbarë botën. Qëllimi ynë është përsosmëria, thjeshtësia dhe ofrimi i kurseve të trajnimit të klasit botëror për klientët tanë.

II. Qëllimi i punës

PECB është e interesuar të punësojë një Junior Graphic Designer për t'u bashkuar me ekipin tonë në Prishtinë, Kosovë. Kandidati do të ketë mundësi të punojë nga Kosova në një mjedis ndërkombëtar dhe të angazhohet në dizajnimin e produkteve kryesore të PECB-së: materialet e trajnimit, materialet e marketingut etj. Kandidatët duhet të kenë shkathtësi të aftë për komunikim dhe shkrim në gjuhën angleze së bashku me hulumtime të forta dhe aftësi analitike, dhe një vëmendje të pabesueshme në detaje (s). Kandidati do të jetë përgjegjës për marrjen e projekteve të projektimit nga të shkurtër deri në përfundim, duke ofruar mendime krijuese, ide të reja dhe zgjidhje të hollësishme të dizajnit.
PECB është një organizëm ndërkombëtar certifikimi për personat, produktet dhe sistemet e menaxhimit në një gamë të gjerë standardesh ndërkombëtare. Si një ofrues global i shërbimeve të trajnimit, ekzaminimit, auditimit dhe certifikimit përmes një rrjeti global prej më shumë se 1000 partnerësh, PECB ofron ekspertizën e saj në fusha të shumta, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, Sigurinë e Informacionit, IT, Vazhdimësinë e Biznesit, Menaxhimin e Shërbimeve, , etj.
Kjo është një mundësi e mrekullueshme për të mësuar rreth kulturave të ndryshme, për të zhvilluar aftësi të reja dhe për të ndërtuar një karrierë dhe rrjet në një organizatë ndërkombëtare në një vend unik dhe në një industri të veçantë.


III. Përgjegjësitë, aftësitë dhe kërkesat

Dizajner grafik është përgjegjës për krijimin e zgjidhjeve të projektimit që kanë një ndikim të lartë vizual. Dizajn do të kërkohet për një shumëllojshmëri të produkteve dhe aktiviteteve, të tilla si kurse trajnimi, kuti studimi, ekspozita, shfaqje, komunikime korporative dhe identitet korporativ.

Përgjegjësitë, aftësitë dhe kërkesat e tjera përfshijnë:

* Puna në një shumëllojshmëri të gjerë të projekteve të dizajnit grafik
* Hartimi i informatave të projektimit duke mbledhur informacione dhe të dhëna përmes hulumtimit;
* Mendoni kreativisht për të prodhuar ide dhe koncepte të reja;
* Përdorni risi për të ripërcaktuar një dizajn të shkurtër brenda kufizimeve të kostos dhe kohës;
* Prezantoni idetë dhe konceptet e përfunduara mbikëqyrësit;
* Kontribuoni me ide dhe vepra arti të dizajnit në një përmbledhje të përgjithshme;
* Punoni në skicat dhe faqet e punës të artit dhe dizajni i gatshëm për PRINT;
* Rrini në harmoni me teknologjitë e reja në mediat e reja, veçanërisht programet e dizajnit si Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere Pro, Dreamweaver;
* Zhvilloni dizajne interaktive;
* Formuloni konceptet e dizajnit, prezantimet, modelet, skicat, mallrat, instalimet dhe kolateralet e tjera nga ideja fillestare në ekzekutimin përfundimtar;
* Organizimi dhe menaxhimi i projekteve të shumëfishta në faza të ndryshme të progresit;
* Paraqitni dhe fusni ide, informacione dhe koncepte për palë të ndryshme;
* Zhvilloni një kuptim të audiencës së synuar dhe tregut;
* Punoni në mënyrë kohezive brenda një ekipi shumë-departamentesh që është përgjegjës për kërkimin, zhvillimin dhe lançimin e produkteve të reja;
* Përktheni objektivat e marketingut në strategji krijuese;
* Kontribuojnë në zbatimin e nismave të reja;
* Kryen detyra të tjera të ndërlidhura siç caktohen nga menaxhmenti.


IV. Kualifikimet e Preferuara

* Diplomë në Dizajn Grafik ose fusha të ngjashme; ose një kombinim të përvojës ekuivalente dhe / ose të arsimit
Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese me shkrim dhe të folur;
* 2+ vite përvojë profesionale në dizajn grafik;
* Njohja e produkteve Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro) është i detyrueshëm;
* Njohja e Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) është e detyrueshme;
* Njohja e HTML, CSS dhe CMS (WordPress, Joomla) është e dobishme;
* Aftësi për të punuar në mënyrë efektive me njerëz në nivele të ndryshme në të gjithë organizatën;
* Duhet të punojë mirë nën presion, të kuptojë idetë e reja shpejt, të mendojë jashtë kutisë dhe të jetë në gjendje të ndjekë në një mjedis dinamik;
* Aftësi të fuqishme organizative dhe të menaxhimit të kohës me aftësi për të kryer shumë detyra në një ritëm të lartë, mjedis dinamik;
* Zotëron shkathtësi të mirë komunikuese me gojë dhe shkrim me aftësinë për të prezantuar punën nga konceptet në ekzekutim përfundimtar;
* Të gatshëm për të mësuar dhe rritur, si dhe për të sfiduar dhe kontribuar në ide;
* Aftësi të forta multi-tasking në një mjedis pune të shpejtë;
* Punoni në mënyrë të pavarur me mbikëqyrjen minimale;
* Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese me gojë dhe me shkrim;
* Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale;
* Vëmendje e fortë për detajet;
* Përshtatshmëria në një mjedis pune të ndryshuar dhe me ritme të shpejta.
* Kanë njohuri pune ose përvojë paraprake në dizajnimin e animacioneve dhe grafika të lëvizjes është një avantazh.

VI. Lloji i Punës: Me kohë të plotë | Vendi i punës: Prishtinë, Republika e Kosovës

Ne e dimë se njerëzit ndryshojnë në personalitetet, qëndrimet dhe vlerat e tyre. Prandaj, për të përcaktuar nëse do të përshtateni në organizatën tonë dhe të dini "mënyrën se si bëjmë gjërat në PECB" lexoni dokumentin e bashkangjitur në lidhjen e mëposhtme: https://pecb.com/pdf/brochures/pecb-corporate-culture .pdf

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni dokumentet e nevojshme dhe mbështetëse përmes https://pecb.com/en/jobs

Afati i fundit për aplikim është 31 tetor 2018, në orën 23:59.

Ju lutem vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit të fundit, të dorëzuara në mjete të tjera dhe gjuhë të tjera se sa gjuha angleze, nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
Adresa: Rr. Rexhep Malaj ne Prishtine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Overview

PECB is looking for a Graphic Designer to join its Quality Assurance team in Prishtina, Kosovo. If you are a passionate individual with the desire to participate in the growth of one of the biggest organizations in the certification industry, we have an opportunity for you. Our team does not stop growing and we are looking for people with talent and enthusiasm to develop. We are a young, multicultural and innovative team that understands each day as a challenge and a new opportunity to grow together with the company. If you are a professional interested in developing your career and you’re looking for an interesting experience, this is the right opportunity for you. At PECB, we are shaping the future of training and certification because we believe there is an easier, simpler and better way to train people around the world. Our goal is excellence, simplicity and providing our clients world class training courses.

II. Job Purpose

PECB is interested in hiring a Junior Graphic Designer to join our team in Prishtina, Kosovo. The candidate will have the opportunity to work from Kosovo in an international environment and be engaged in the design of PECB’s main products: training materials, marketing materials, etc. Candidates must have proficient communication and writing skills in the English language along with strong research and analytical skills, and an incredible attentiveness to detail(s). The candidate will be responsible for taking design projects from brief through to completion, providing creative thinking, new ideas and detailed design solutions.
PECB is an international certification body for persons, products, and management systems on a wide range of international standards. As a global provider of training, examination, audit, and certification services through a global network of more than 1000 partners, PECB offers its expertise in multiple fields, including but not limited to Information Security, IT, Business Continuity, Service Management, Quality Management, etc.
This is an amazing opportunity to learn about different cultures, develop new skills, and build a career and network in an international organization in a unique country and in a unique industry.

III. Responsibilities, Skills & Requirements

The graphic designer is responsible for creating design solutions that have a high visual impact. Designs will be required for a variety of products and activities, such as training courses, study-kits, exhibitions, displays, corporate communications, and corporate identity.

Other responsibilities, skills, and requirements include:

* Work on a wide variety of graphic design projects
* Develop design briefs by gathering information and data through research;
* Think creatively to produce new ideas and concepts;
* Use innovation to redefine a design brief within the constraints of cost and time;
* Present finalized ideas and concepts to the supervisor;
* Contribute with ideas and design artwork to the overall brief;
* Work on layouts and art working pages and design ready for PRINT;
* Keep abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs such as Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere Pro, Dreamweaver;
* Develop interactive designs;
* Formulate design concepts, presentations, templates, layouts, merchandise, installations and other collateral from initial idea to final execution;
* Organize and manage multiple projects in various stages of progress;
* Present and pitch ideas, briefs, and concepts to various parties;
* Develop an understanding of the target audience and the market;
* Work cohesively within a multi-departmental team that is responsible for the research, development and launch of new products;
* Translate marketing objectives into creative strategies;
* Contribute to the implementation of new initiatives;
* Perform other related duties as assigned by the management.

IV. Preferred Qualifications

* degree in Graphic Design or related field; or a combination of equivalent experience and/or education
* Excellent written and spoken English communication skills;
* 2+ years of professional experience in graphic design;
* Knowledge of Adobe products (InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro) is mandatory;
* Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) is mandatory;
* Knowledge of HTML, CSS and CMS (WordPress, Joomla) is advantageous;
* Ability to work effectively with people at various levels throughout the organization;
* Must work well under pressure, grasp new ideas quickly, think outside the box, and be able to follow-up in a dynamic environment;
* Strong organizational and time management skills with the ability to multi-task in a high pace, dynamic environment;
* Possesses good verbal and written communication skills with the ability to present work from concepts to final execution;
* Willing to learn and grow as well as to challenge and contribute to ideas;
* Strong multi-tasking skills in a fast-paced work environment;
* Work well independently with minimum supervision;
* Excellent verbal and written communication skills;
* Excellent interpersonal skills;
* Strong attention to detail;
* Adaptability to a changing and fast-paced work environment.
* Have working knowledge or prior experience in designing animation and motion graphics is an advantage.
VI. Job Type: Full-time | Job location: Prishtine, Republic of Kosova
We know that people differ in their personalities, attitudes, and values. Therefore, in order to determine whether you will fit in our organization and know “the way we do things at PECB” read the document attached at the following link: https://pecb.com/pdf/brochures/pecb-corporate-culture.pdf
To apply, please submit the necessary and supportive documents through https://pecb.com/en/jobs
The deadline for application is October 31, 2018, at 23:59 hrs.
Please note that applications received after the deadline, submitted in other means and other languages than the English language will not be considered. Only short-listed candidates will be contacted.