Ofroj pune
337

Përmbajtja

Shkolla Amerikane e Kosovës kërkon mësues të shkollës fillore/mesme me kohë të plotë/të pjesshme për vitin shkollor akademik 2021/22. (Shikoni më poshtë)

Nr i Pozitave te hapura:

1 Mësues i Biznesit me kohë të pjesshme
1 Mësues i Matematikës me orar të plotë
1. Mësues i Edukatës Fizike me kohë të pjesshme

Nëse jeni të apasionuar pas mësimdhënies dhe mësimit dhe ndani pasionin tuaj me studentët, do të donim t'ju takonim!

Kualifikimet e përgjithshme:
- BA në fushën përkatëse, MA është e preferuar
- Flisni dhe shkruani anglisht në një nivel profesional
- Të paktën 2 vite përvojë mësimore

Kërkesat e punës:
- Përvojë në planifikimin e mësimit duke përdorur standardet e kurrikulës dhe hartimin e njësive
- Aftësi të shkëlqyera profesionale të bashkëpunimit dhe komunikimit
- Mendësia e rritjes
- Aftësi efektive të menaxhimit të klasës
- Të jetë në gjendje të mbajë dokumentacion të mirë dhe organizim të materialeve në klasë
- Vetë-motivuar me një qëndrim pozitiv
- Aftësia për të menduar në mënyrë krijuese dhe për të zgjidhur problemet


Te aplikosh:
Ju lutemi dorëzoni materialet e mëposhtme në [email protected] më së voni deri më 24 shtator 2021 duke specifikuar në rreshtin e subjektit pozitën për të cilin po aplikoni.

- Letër Motivuese
- CVThe American School of Kosova is looking for full/part time Elementary/High School Teachers for the academic school year 2021/22. (See below)

No of open Position:
1 Part Time Business Teacher
1 Full Time Math Teacher
1 Part Time Physical Education Teacher

If you are passionate about teaching and learning, and sharing your passion with students, we would love to meet you!

General Qualifications:
- BA in the relevant field, MA is preferred
- Speak and write English at a professional level
- Minimum 2 years teaching experience

Job Requirements:
- Strong experience in lesson planning using curriculum standards and unit design
- Excellent professional skills of collaborative and communication
- Growth mindset
- Effective classroom management skills
- Able to keep good documentation and organization of classroom materials
- Self-motivated with a positive attitude
- Ability to think creatively and problem solve

To Apply:
Please submit the following materials to [email protected] latest by September 24, 2021 by specifying in the subject line the position you are applying for.

- Cover letter
- Resume