INVITATION TO TENDER
73

Përmbajtja

Qendra e Mbështetjes së Biznesit Kosovë - BSCK po zbaton një nga masat mbështetëse për përfituesit e mëparshëm të fillimit të të kthyerve përmes pajisjeve shtesë si përgjigje ndaj situatës Covid-19. Projekti financohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
BSCK fton Ofertuesit të paraqesin, falas dhe pa ndonjë detyrim nga ana e BSCK, një ofertë për kryerjen e Vlerësimit të Nevojave Individuale për 250 përfitues të zgjedhur më parë të mbështetur.
Dërgoni një kërkesë për Kushtet e Referencës përmes postës elektronike me numrin e referencës BSCK / 81262908 në rreshtin e temës në [email protected]
Zyrtari përgjegjës i BSCK-së do t'ju ofrojë Kushtet e Referencës (së bashku me procedurën e aplikimit) brenda një dite.
Kërkesat shtesë: Ofertuesi duhet të paraqesë së bashku me dokumentet e tjera siç kërkohen në ToR, ofertën financiare pa TVSH.
Ofertuesit nuk lejohen të kontaktojnë ose diskutojnë ndonjë aspekt të tenderit me BSCK para mbylljes së tenderit pasi kjo do të çojë në skualifikim automatik.
Kërkesa për Kushtet e Referencës duhet të dërgohet me e-mail në [email protected] përpara datës 03 Mars, 2021.
Afati i fundit i aplikimit është më 05 Mars, 2021 në 16:00
Adresa rruga Ukshin Hoti, Blloku A, Hyrja C4/2,Kati I, Nr.2, ne Prishtina.


The Business Support Center Kosovo – BSCK is implementing one of the support measures to previous returnee start-up beneficiaries through additional equipment as a response to the Covid-19 situation. The project is funded by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
BSCK invites Bidders to submit, free of charge, and without obligation on part of BSCK, a bid on conducting Individual Needs Assessment for 250 selected previously supported beneficiaries.
Send a request for Terms of Reference via email with reference number BSCK/81262908 in the subject line to [email protected]
The responsible BSCK officer will provide you with Terms of Reference (along with the application procedure) within a day.
Additional Requirements: The Bidder shall submit along with the other documents as requested in ToR, the financial offer without VAT.
Bidders are not allowed to contact or discuss any aspect of the tender with BSCK before closing of the tender as it will lead to automatic disqualification.
Request for Terms of Reference must be sent by e-mail to [email protected] before 03 March, 2021.

Application deadline is on 05 March, 2021 at 16:00